Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9-skola och har omkring 550 elever och cirka 70 personal.

Elevhälsan

Information om Elevhälsans medicinska insatser

Inom Elevhälsans medicinska insatser arbetar skolsköterskor och skolläkare. Elevhälsan finns på alla kommunala skolor. Vi som arbetar inom elevhälsan erbjuder medicinsk bedömning vid hälsoproblem som är kopplade till ditt barns utveckling eller skolgång.

Skolsköterskan erbjuder bedömning, rådgivning samt enklare sjukvårdsinsatser exempelvis omplåstring vid sårskada. Hälsoproblem som inte är skolrelaterade hänvisas till sjukvården.

Vad är medicinsk elevhälsa?

Medicinsk elevhälsa ska vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på individ- och gruppnivå. Hälsofrämjande insatser kan exempelvis vara samtal om hälsa, skolsituation och livsstil. Sjukdomsförebyggande insatser kan till exempel vara vaccinering. Det finns nationella riktlinjer för medicinsk elevhälsa och vi som arbetar inom elevhälsan följer riktlinjerna.

Hälsobesök

Hälsobesök syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom. Hälsobesök under skolåren kan vara hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinering. Hälsosamtal erbjuds i förskoleklass eller årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7 och i år 1 på gymnasiet. Du som vårdnadshavare erbjuds tid tillsammans med barnet i förskoleklass/årskurs 1 särskola. Om du inte samtycker till hälsobesök ska du kontakta skolsköterskan.

Hälsosamtal

Inför samtalet fyller eleven i ett hälsoformulär som utgör underlag samtalet. I förskoleklass eller årskurs 1 särskola fyller elev och vårdnadshavare tillsammans i hälsoformuläret. Ett separat hälsoformulär lämnas till vårdnadshavare för elev i förskoleklass/årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7.

Skolsköterskan träffar eleven och pratar om exempelvis om sömn, kost och fysisk aktivitet. Samtalet kan också handla om droger, identitet, sexualitet, sexuell identitet och HBTQ eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Hälsoundersökningar

De hälsoundersökningar som utförs är längd, vikt, rygg, syn och hörsel. På vissa yrkesförberedande gymnasieprogram utförs yrkesspecifika hälsoundersökningar utifrån Arbetsmiljöverkets krav.

Vaccinering

Elevhälsan erbjuder vaccinationer enligt nationellt program. Elevhälsan erbjuder vaccination i årskurs 2, årskurs 5 och 9 samt kompletterande vaccinationer till och med gymnasiet. Information om barnvaccinationsprogrammet finns på www.vardguiden.se

Hälsobesök under skolåren

Förskoleklass/årskurs 1 särskola Hälsosamtal, vikt, längd, syn, hörsel

Bedömning av hälsa, utveckling, vaccinationer

Årskurs 2 Vikt och längd

Årskurs 2 Vaccinering mot mässling-påssjuka-röda hund

Årskurs 4 Hälsosamtal, vikt, längd och rygg

Årskurs 5 Vaccinering mot humant papillomvirus (flickor)

Årskurs 7 Hälsosamtal, vikt, längd, rygg och syn

Årskurs 9 Vaccinering mot difteri-stelkramp-kikhosta

År 1 gymnasiet Hälsosamtal, vikt och längd

Elevhälsoarbete

Elevhälsans medicinska insatser bidrar med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med bland andra rektor, kurator och specialpedagog. Samtycke från dig som vårdnadshavare krävs för skolsköterskan ska kunna delge berörd skolpersonal hälsouppgifter.

Sekretess

För skolsköterskan och skolläkaren är sekretess huvudregel. Det innebär att uppgifter endast får lämnas till övrig skolpersonal efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev. Sekretessen bryts vid anmälan till socialtjänst och polismyndighet.

Samtycke

Vi frågar efter ditt samtycke innan vi beställer journaler och inför vaccinationer. Skolsköterskan kan i samråd med vårdnadshavare och elev informera berörd skolpersonal om specifika hälsoproblem enligt överenskommelse.

Journal

I elevens journal dokumenteras uppgifter om hälsa, utveckling och vaccinationer. Journalen följer eleven under skoltiden och arkiveras efter avslutade gymnasiestudier i kommunens stadsarkiv.

Nationellt kvalitetsregister

Registrering av hälsodata i ett nationellt kvalitetsregister syftar till likvärdig elevhälsa, verksamhetsutveckling och att på sikt utgöra underlag för forskning. Enskilda elevers hälsouppgifter kan inte identifieras i registret. Du som vårdnadshavare informeras om nationellt kvalitetsregister via informationsblankett som lämnas till vårdnadshavare i förskoleklass. Om du inte samtycker till att ditt barns hälsouppgifter överförs till kvalitetsregistret ska du kontakta skolsköterskan.

Mer information om nationellt kvalitetsregister finns på www.emq.nu

Nationellt vaccinationsregister

Registrering av vaccinationer syftar till att följa upp effekten av nationellt vaccinationsprogram och utgör underlag för forskning.

Kontaktuppgifter

Kontakta skolsköterskan om du har frågor eller vill lämna information om ditt barns hälsa. Du kan också kontakta skolsköterskan om du eller ditt barn vill träffa skolsköterskan eller skolläkaren.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida eller blogg.

Du kan också nå skolsköterskan via kommunens växel, telefon 011 - 15 00 00

Övriga kontaktuppgifter till Centrala elevhälsans finns på www.norrkoping.se

Verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insatser finns att nå via centralaelevhalsan@norrkoping.se